၁။ သင္၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလံုၿခံဳေရးစနစ္ၿမင့္မားစြာစိတ္ခ်ႏိုင္သည့္ စံခ်ိန္ႏွင့္အညီစုေဆာင္းထိန္းသိမ္းေပးထားသည္။ထို႔အၿပင္သင္၏ခြင့္ၿပဳခ်က္မရွိဘဲသင့္ထံမွသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ သိမ္းဆည္းထားမည္ မဟုတ္ပါ။သင္၏ကင္မရာ၊ မိုက္ကရိုဖုန္း၊ အေကာင့္၊ contact ၊ ဖုန္း၊ တည္ေနရာစသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးသည္ စိတ္ခ်ရေသာလံုၿခံဳေရးစနစ္ၿဖင့္ရွိသည္။ဤအခ်က္အလက္အားလံုးသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ထုတ္ကုန္ပစၥည္းလုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ ယာယီသိမ္းဆည္းထားၿခင္းသာၿဖစ္သည္။သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အင္တာနက္ႏွင့္ဆာဗာသို႔ကူးစက္ေရာက္သြားၿခင္းမရွိပါ။သင္၏ဖုန္းထဲမွာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈၿခင္းႏွင့္ စုေဆာင္းထားၿခင္းမ်ားၿပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။

 

၂။ သင္၏ပုဂၢိဳလ္ေရးႏွင့္ဆိုင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုသင္၏ခြင့္ၿပဳခ်က္ရရွိမွသာ က်င့္ဝတ္၊ ဥပေဒနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီစုေဆာင္းထိန္းသိမ္းထားမည္ၿဖစ္သည္။အေၾကာင္းအရာတစ္စံုတစ္ခုေပၚေပါက္ပါက သင့္ကို အေၾကာင္းၾကားမည္ၿဖစ္သည္။

 

၃။ သင့္၏အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြန္ုပ္တို႔၏ထုတ္ကုန္ဘက္မွ မစုေဆာင္းခင္ေမးၿမန္းစံုစမ္းမည္ၿဖစ္သည္။ထိုအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍အေၾကာင္းကိစၥတစ္စံုတစ္ရာေပၚေပါက္ပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဘက္မွသာတာဝန္ယူေၿဖရွင္ေပးမည္ၿဖစ္သည္။ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍မိမိဘာသာဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။

 

 

၄။ သက္တမ္းရွိဥပေဒေရးရာသို႔မဟုတ္တရားစီရင္ေရးအမိန္႕ကိုလက္ခံမရရွိလွ်င္ သင္၏သတင္းအခ်က္အလက္ကိုThird parties သုိ႔ေၿပာင္းလဲၿခင္းသို႔မဟုတ္ အၿခားေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အသံုးၿပဳစုေဆာင္းႏိုင္ၿခင္းရမည္မဟုတ္ပါ။

 

၅။ဝန္ထမ္းမ်ားသည္လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္ဝင္ေရာက္စုေဆာင္းၿခင္းမ်ားကိုကန္႔သတ္ထားသည္။ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုအသံုးၿပဳၿပီး Privacy Policy၏ စနစ္မ်ားကိုခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့မည္ဆိုပါက Valid၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္းအၿပစ္ဒဏ္က်ေရာက္မည္ၿဖစ္သည္။

 

၆။ ဝင္ေရာက္သူ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွန္ကန္မႈရွိမရွိကုိကုမၼဏီမွထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲေပးသြားမည္ၿဖစ္သည္။

 

၇။ ဤPortal တြင္ ကုမၼဏီ၏ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္မဟုတ္သည့္ ဆိုဒ္မ်ားမွ Link ႏွင့္ frames မ်ားပါဝင္သည္။ထို Link ႏွင့္ Frame မ်ားသည္ အသံုးၿပဳသူမ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုသာရည္ေမွ်ာ္၍အသံုးၿပဳၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ Link မ်ားႏွင့္ Frame မ်ားပ်က္စီးၿခင္းသို႔မဟုတ္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားပါက Valid မွာတာဝန္ယူမည္မဟုတ္ပါ။

 

၈။ အၿခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈအေထာက္အပံ့မ်ားကိုငွားရမ္းေသာအခါ Valid Privacy ၏ စံႏႈန္းအတိုင္းလိုက္နာမႈရွိရန္လိုအပ္သည္။

 

၉။ ဤPortal ကိုအသံုးၿပဳၿခင္းၿဖင့္ အၿခားေသာသတင္းအခ်က္လက္မ်ားႏွင့္စည္းကမ္းမ်ားကိုအေၿခေနအေၾကာင္းမ်ားေပၚမူတည္၍ထပ္မံရရွိႏိုင္မည္။