သံုးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ အဂၤလိပ္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အေျခအေနမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ Shwe Portal မွၾကိဳဆိုပါတယ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဝန္ေဆာင္မႈအေျခအေနမ်ားကို ကူညီေပးရမည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝမ္းသာပါတယ္။ ဒီ application ကိုသံုးျခင္းအားျဖင့္ (သို႔) ဝန္ေဆာင္မႈသံုးစြဲျခင္းအားျဖင့္ သံုးစြဲသူသည္   ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဝန္ေဆာင္မႈ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားအတြင္း ျဖစ္ေစရန္သေဘာတူပါသည္။

Copyright

-------------------------------------------------

Shwe Portal သည္ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သတင္းႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရး Portal ျဖစ္သည္။ သံုးစြဲသူသည္ Shwe Portal တြင္ စာမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ား၊ အျခားသဘာဝအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အကန္႔အသတ္မရွိ တင္ႏိုင္သည္။ Shwe Portal သည္ Portal ေပၚရွိမည္သည့္အေၾကာင္းအရာအတြက္မွ တာဝန္ယူမည္မဟုတ္ပါ။ ခိုင္မာေသာမည္သည့္အဆိုမ်ားရွိလာသည့္အခါတြင္မဆို ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ Portal ေပၚရွိ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္သည္။

ဥပဒေရးရာတာဝန္ဝတၱရား

၁။ ကၽြနု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသာမက ကမၻာအဆင့္အထိပါရည္ရြယ္ထားသည္။ထို႔အျပင္ သင္သည္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံုးကို ဝင္ေရာက္ေလ့လာခြင့္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ဤအေၾကာင္းအရာတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ား၊ဓာတ္ပံုမ်ား၊ အသံမ်ားႏွင့္ သင္၏ဝန္ေဆာင္မႈမွတဆင့္ ပစၥည္း၏ျဖစ္ႏိုင္ေသာ၊ လက္ခံႏိုင္ေသာ၊ ျဖန္႔ေဝႏိုင္ေသာ တျခား အီလတ္ထေရာနစ္မ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ အသက္အရြယ္ေအာက္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ သင္သည္ အသက္အရြယ္အရြယ္ကန္႔သတ္ခ်က္အရ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာကိုမွ ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ သင္သည္ သတ္မွတ္ထားေသာ အသက္အရြယ္ အထက္ျဖစ္လွ်င္ သင့္ကိုျပမွာမဟုတ္ပါဘူး (သို႔) သတ္မွတ္ထားေသာ အသက္အရြယ္ေအာက္ရွိသူ မည္သူ႕ကိုမဆို သင္သည္ အသက္အရြယ္ ကန္႔သတ္ခ်က္အေၾကာင္းအရာ အားေပးပို႔ပါ။

၂။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ဝင္ေရာက္ေနစဥ္တြင္ ကၽြနု္ပ္တို႔ ပိုင္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမွလြဲျပီး အျခားအရာမ်ားကို ျပန္လည္တံု႔ျပန္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။ အလားတူပင္ ကၽြနု္ပ္တို႔သည္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အျမင္မ်ား၊ စာမ်ား၊ သတင္းမ်ား၊ဝင္ေရာက္ထားေသာ သင္၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မဆို အတည္ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ သင္ ဝင္ေရာက္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ၊ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒအရ သိမ္းဆည္းထားေသာအရာမ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္းကို ဆံုးျဖတ္ရန္ အတြက္ခ်န္လွပ္ထားမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ သင္၏ဝင္ေရာက္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားမယ္မဟုတ္ပါ။

၃။ ကၽြနု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳမည္ဆိုလွ်င္ သင္အေကာင့္ႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ကို ကြန္ပ်ဴတာမွ ဝင္ေရာက္ျခင္းကန္႔ကြက္ရန္အတြက္ သင္၏အေကာင့္ႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ကို ထိန္းသိမ္းထားရမည္။ သင့္အေကာင့္ႏွင့္ သင့္လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ ေအာက္ရွိအေကာင့္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုးကို သင္လက္ခံသေဘာတူရမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုျငင္းပယ္ျခင္း၊ အေကာင့္မ်ားကုိရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုျပင္ဆင္ျခင္း ၊ေတာင္းဆိုမႈကိုပယ္ဖ်က္ျခင္းတို႕ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

၄။ သင္ေဒါင္းလုတ္လုပ္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ မူပိုင္ခြင့္ရွိျပီးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။ ၄င္းအရာမ်ားသင့္ကိုကူညီေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ သင္ေဒါင္းလုတ္လုပ္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရပါ။ သင္ေဒါင္းလုတ္လုပ္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ သိမ္းဆည္းထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ ဆံုးရံႈးပ်က္စီးမႈ အက်ိဳးဆက္အတြက္ သင္ခံယူရမည္ျဖစ္သည္။ သင္အတြက္အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသိမ္းဆည္းထားလွ်င္ နညး္ပညာ၊ ဥပေဒေရးရာ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အေၾကာင္းအရာမ်ားကဲ့သို႔အရာမ်ားကို ျပန္လည္ဖယ္ရွားမည္ျဖစ္သည္။

၅။ အေၾကာင္းအရာ အသစ္မ်ားတြင္သင္၏အေၾကာင္းအရာမ်ားလဲ ပါဝင္သည့္အတြက္ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ အေၾကာင္းအရာအသစ္မ်ားကို တင္သည္အခါ တာဝန္ယူမႈျဖင့္ ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားရမည္။ အေၾကာင္အရာမ်ားကို မတင္ခင္တြင္ ထိုးစစ္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ မစင္ၾကယ္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ တားျမစ္ခံထားရျပီး တရားမဝင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ third party’s ရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ား၊ မူပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးမ်ား၊ ထိခိုက္မခံႏိုင္ေသာကိစၥမ်ား စသည္တို႔ကို မတင္ရန္ သတိေပးအပ္ပါသည္။ သင္ေထာက္ပံ့ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ အခြင့္အေရးရွိသည္ သို႔ေသာ္ ဖယ္ရွားရန္၊ ဖ်က္ပစ္ရန္ႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းမလုပ္ပါ။ သင္ (သို႔) third party မွ တင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္တာဝန္မယူပါ။

၆။ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ား(ဥပေဒမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ အတိုင္းအတာထိ) ကိုကၽြန္ုပ္တို႔မွ သေဘာတူျခင္းမျပဳခဲ့လွွ်င္ သင္တို႔ကိုေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြးမ်ားကို အာမခံျခင္း၊ ကိုယ္စားျပဳျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

၇။ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ား(ဥပေဒမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ အတိုင္းအတာထိ) ကိုကၽြန္ုပ္တို႔မွ သေဘာတူျခင္းမျပဳခဲ့လွွ်င္ ဝန္ေဆာင္မႈျပတ္ေတာက္ျခင္း၏ဆံုးရံႈးမႈမ်ား၊ (သို႔) ဝန္ေဆာင္မႈပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ား (သို႔) ေမွ်ာ္မွန္ထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ားအတြက္တာဝန္ယူမည္မဟုတ္ပါ။ ဝန္ေဆာင္မႈပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တာဝန္ျဖစ္ရန္သေဘာတူခဲ့လွ်င္ ကၽြနု္ပ္တို႔၏တာဝန္ယူမႈသည္ သင္ႏွင့္ ထားရွိခဲ့ျပီးေသာ သေဘာတူညီမႈအတုိင္းအတာထိသာျဖစ္မည္။

၈။ ဝန္ေဆာင္မႈကို အလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္းမ်ားေတြ႕ရွိခဲ့လွ်င္(သို႔) သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုခ်ိဳးေဖာက္လွ်င္ အလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္း၏ရင္းႏွစ္ျမွပ္ႏွံမႈ ဆံုးရံႈးျခင္းမ်ားအတြက္ သင္ (သို႔) third party မွ ကၽြနု္ပ္တို႔ကိုေပးရမည္ျဖစ္သည္။

သက္ဆုိင္ရာဥပေဒ

ကၽြနု္ပ္တို႔ Portal သို႔ဝင္ေရာက္လွ်င္ ပဋိပကၡအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ဆက္ ႏြယ္ျခင္းမရွိဘဲ အသံုးျပဳျခင္းမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ၏ ဥပေဒ အတိုင္းျဖစ္သည္ကို သင္သေဘာရမည္။

မလႊဲမေရွာင္သာထိခိုက္မႈမ်ား  

ျခြင္းခ်က္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကိုေက်ာ္လြန္ျပီးဝန္ေဆာင္မႈထိခိုက္ျခင္းမ်ားရွိခဲ့လွ်င္ (သို႔) third party ေၾကာင့္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ကၽြနု္ပ္တို႔ သေဘာတူထားသည့္ အတိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးလုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။သို႔ေသာ္လည္း ထိုသို႔အေျခအေနမ်ားတြင္ကၽြနု္ပ္တို႔မွ သေဘာတူထားသည့္အတုိင္း လိုက္ေလ်ာရန္ မျဖစ္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေနာက္ ကၽြနု္ပ္တို႔မွ မည္သည့္တာဝန္ယူမႈကိုမွ လက္ခံမေပးႏိုင္ပါ။ကၽြႏု္ပ္တို႔ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ကိုေက်ာ္လြန္ျပီးမျမင္ႏိုင္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းမ်ားႏွင့္ သင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူ သေဘာတူလိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိခဲ့လွ်င္တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။

ေၾကညာခ်က္ႏွင့္သတိေပးခ်က္

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္သည္မ်ားကိုအေၾကာင္းၾကားရန္ သင္ဝန္ေဆာင္မႈမွတ္ပံုတင္စဥ္က လိပ္စာကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ (သို႔) သင္သည္ အီးေမးလ္မွ သင့္ဖုန္းနံပါတ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အားေပးထားလွ်င္ စာတိုတစ္ေစာင္ပို႔ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္စီးပြားေရးေဖာက္သည္တစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ သင္တင္သြင္းေသာ အဆက္အသြယ္မွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ပါမည္။ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ေဈးႏႈန္းေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားကို တရားဝင္ထုတ္ေပးပါမည္။